ОЦЕЊИВАЊЕ ЖИВОТНОГ ЦИKЛУСА МОДУЛАРНОГ ПРИБОРА ЗА ОБРАДУ ПОKЛОПЦА KУЋИШТА

  • Александар Милошевић
  • Борис Агарски
  • Ђорђе Вукелић
Ključne reči: Оцењивање животног циклуса, модуларни прибор, животна средина

Apstrakt

У раду је извршено вредновање утицаја производње елемената модуларног прибора за обраду поклопца кућишта на различите аспекте животне средине. Вредновање је извршено применом оцењивања животног циклуса и софтверског алата оpenLCA. На основу спроведеног вредновања може се закључити да је у погледу заштите животне средине од изузетног значаја испитивање процеса обраде сваког елемента модуларног прибора. Главни циљ оцењивања животног циклуса јесте да се проуче потенцијални утицаји и да се предложе одговарајући кораци који треба да се предузму како би се сманила емисија штетних материја у животну средину.

Reference

[1] Prince R., Rajeev A., Jain J. K. : Life Cycle Assessment in Sustainable Manufacturing: A Review and Further Direction, Operations Management and Systems Engineering (pp.191-203), 2021.
[2] Vukelic Đ., Agarski B., Budak I., Simunović G., Buchmeister B., Jakovljevic Z., Tadic B.: Eco-design of fixtures based on life cycle and cost assessment, International journal of simulation modelling – Vol.18, 2019.
[3] Glumpak I.: Utjecaj sustava za upravljanje okolišem na životni ciklus proizvoda- diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009.
[4] Hodolič J.,Budak I., Hadžistević M., Vukelić Đ., Majernik M., Chovancova J., Pankova-Jurikova J., Ćulibrk M.: Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
[5] Hodolič J., Badida M., Majernik M., Šebo D.: Mašinstvo u inženjerstu zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003.
[6] Vukelić Đ., Tadić B.: Pribori, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[7] Belošević D. : LCA analiza staklene boce - završni rad, Sveučilište Sjever, Varaždin, 2015.
[8] https://www.openlca.org/ - 04.07.2023.
[9] https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/#!/content -04.07.2023.
[10] Murray V. R., Zhao F., Sutherland J. W. : Life cycle analysis of grinding: a case study of non-cylindrical computer numerical control grinding via a unit-process life cycle inventory approach, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 226, 2012.
[11] ISO 14040: Управљање заштитом животне средине - Оцењивање животног циклуса - Принципи и оквири, 2006.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo