ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ"

  • Јелена Кулић
  • Маја Петровић Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: процена ризика, опасности, штетности, идентификација ризика, KINNY метода безбедност и зравље на раду

Apstrakt

Рад се заснива на процени ризика радних места и радне околине основне Школе „Марија Трандафил“. Идентификоване су опасности и штетности на радном месту и у радној околини, као и мере за њихово отклањање а у циљу процењивања ризика по безбедност и здравље запослених. Усвојена метода за процену ризика радних места ОШ „Марија Трандафил је KINNEY метода и процењена радна места су: директор, психолог, педагог, секретар, библиотекар, наставник, домар, хигијеничар. Анализом опасности и штетности и процењивањем ризика утврђено је да радна места ОШ „Марија Трандафил“ нису радна места са повећаним ризиком.

Reference

[1] Гроздовић, М., Стојиљковић Е. (2010). Методе процене ризика, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш.
[2] Vladimirov, V.A. Upravlenie riskom, Moskva.
[3] Rahmetova (2008). Понятие и правовая сущность экологического риска. Казахстан, Казахстанский институт юриспруденции и Казахский гуманитарно-юридический университет.
[4] Стамболић, М. (2005). Сигурносни инструментални системи у процесној индустрији, Београд.
[5] Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник RS",br.35/2023).
[6] Гемовић, Б. (2015). Методологије за спровођење поступка процене ризика, Доктроска дисертација, Универзитет у Београду.
[7] Тепић, Г. (2019). Развој методолошког концепта за управљање ризиком у систему опасних материја, Докторска дисертација, Нови Сад, Факултет техничких наука.
[8] Киш, Д. (2002). Знаствени приступ анализи ризика радног мјеста у процјени опасности, Rad Sigur., 235-253.
[9] Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 i 102/2015).
Objavljeno
2024-02-05
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu