ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА “БУЛЕВАР ЕВРОПЕ” И ”ФУТОШКИ ПУТ” У НОВОМ САДУ

  • Радош Перуничић docent
Ključne reči: кружна раскрсница, саобраћај, прегледност, идејно рјешење, ситуациони план

Apstrakt

Овим радом разрађене су техничке основе и анализа примјене раскрсница са кружним током у градовима, као и идејно рјешење реконструкције раскрснице улица  ''Булевар Европе'' и ''Футошки пут'' у Новом Саду. Пројектом је предвиђена примјена раскрснице са кружним током на мјесту постојеће класичне четворокраке раскрснице.

Reference

[1] Малетин, М.: Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, Орион-Арт, Београд 2009.
[2] Малетин, М.: Основе планирања и пројектовања кружних раскрсница у градовима, Грађевински факултет у Београду
[3] Кењић З.: Приручник за планирање и пројектовање кружних раскрсница, ИПСА Институт Сарајево, 2009.
[4] Шеница Г., Милошевић Д.,: Савремене раскрснице са кружним током – процес планирања, Институт за путеве Београд, Завод за пројектовање ''Траса''
[5] Сл. гласник РС број 50/11: Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута, Београд, 2011.
[6] ЈП Путеви Србије: Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Београд, 2012.
[7] Tollazzi T.: Alternative Types of Roundabouts: An Informational Guide, Springer, 2015.
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo