ПОБОЉШАЊЕ СПОЉАШЊЕГ ТЕРМАЛНОГ КОМФОРА У ФУТОШКОМ ПАРКУ

  • Теа Новаковић
Ključne reči: Инсолација, спољашњи термални комфор, парк, дечије игралиште, вегетација

Apstrakt

У истраживању је испитан утицај инсолације на дечијем игралишту као месту социјализације најмлађих чланова заједнице, али и њихових родитеља и старатеља. Анализа је вршена у Футошком парку у Новом Саду. Циљ истраживања јесте смањење осунчаности дечијег игралишта и испитивање спољашњег термалног комфора на пешачким стазама помоћу софтвера за моделовање (Rhinoceros) и анализу (Grasshopper). Кроз анализу је мењана позиција игралишта, док су параметри као што је позиција дрвећа и објеката, као и пешачких стаза остали константни.

Reference

[1] https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/insolation (приступљено у септембру 2023.)
[2] Giyasov, A., 2019. The Role Of The Solar Irradiation Plate For Estimation Of The Insolation Regime Of Urban Territorie And Buildings. Light & Engineering, Vol. 27, No. 2, pp. 111–116.
[3] Лукић, М. 2023. Зашто су неке врућине горе од других и шта је то спољашњи термални комфор- појам који се уопште не разматра у домаћој пракси, Клима 101
Objavljeno
2024-04-02