ANALIZA GRAFIČKOG OTPADA GENERISANOG TOKOM PROIZVODNJE PAPIRNIH PAKOVANJA ZA PEKARE

ANALYSIS OF THE PRINTING WASTE GENERATED DURING PRODUCTION OF PAPER PACKAGING FOR BAKERIES

  • Mirjana Đorđević
  • Savka Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Flekso tehnika štampe, otpadni grafički materijali, CMYK flekso boje, teški metali, Flexo printing process, waste printing materials, CMYK flexo inks, heavy metals

Apstrakt

Analiza generisanog grafičkog otpada tokom jednomesečne proizvodnje papirne ambalaže za pekarsku industriju sprovedena je u radu. Kroz 3R koncept utvrđeno je da li je nastali otpad moguće: redukovati, ponovo upotrebiti, ili reciklirati. Takođe je ekološki uticaj na okruženje procesnih flekso boja procenjen na osnovu sadržaja teških metala.

Reference

[1] https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija156680669417035.pdf?controlNumber=(BISIS)111071&fileName=156680669417035.pdf&id=13314&source=NaRDuS&language=sr (pristupljeno u avgustu 2022.)
[2] https://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/ambalazni-materijali (pristupljeno u avgustu 2022.)
[3] https://www.vtsns.edu.rs/tempusdocs/radnagrupa4/knjiga%202%20plana%20graf%20ispravljeno.pdf (pristupljeno u oktobru 2022.)
[4] https://www.motospeedbgd.com/ambalaza-i-materijali/papirna-ambalaza/ (pristupljeno u julu 2022.)
[5] https://www.yell.rs/profil/uvoz-i-prerada-papira-roto-papir-plus/ (pristupljeno u oktobru 2022.)
[6] W.J. Price, “Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption”, London, England, Heyden & Son, pp. 252-253, 1979.
[7] https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2017/Bojana-Stamenkovic_konacno.pdf (pristupljeno u oktobru 2022.)
[8] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-kolicinama-pesticida-metala-metaloida-drugih-otrovnih-supstancija-hemioterapeutika.html (pristupljeno u oktobru 2022.)
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn