PROCENA RIZIKA - TEHNOLOG U PROIZVODNjI DETERDŽENATA I SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU

  • Una Šašić
  • Dragan Adamović Departman za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Ključne reči: tehnolog, procena rizika, lična zaštitna oprema, obuka

Apstrakt

U  radu je prikazana procena rizika na radnom mestu tehnolog u proizvodnji detrdženata i sredstava za dezinfekciju. Analizirane su opasnosti i štetnosti sa kojima tehnolog najčešće dolazi u dodir tokom procesa rada, predložene su korektivne mere kojima bi se smanjili rizici od povreda na radu i profesionalnih bolesti. U cilju podizanja svesti i minimizacije rizika preporučene su obuke, preventivne mere kao i lična zaštitna oprema koja je neophodna ukoliko opasnost ne može ni na jedan drugi način da se izbegne.

Reference

[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3299102/ (pristupljeno u junu 2023.)
[2]http://www.kozmetika.edu.rs/project/dezinfekcija/(pristupljeno u junu 2023.)
[3] хttps:// www. slideshare.net/ oliveralucic 7 / uticaj – pesticida – na – zdravlje - ljudi (pristupljeno u junu 2023.)
[4] Aranđelović M i Jovanović J, 2009. Medicina rada, Medicinski fakultet, Niš.
[5] https://balkangreenenergynews.com/rs/cist-vazduh-za-sve-lekcija-o-glavnim-zagadivacima-vazduha/ (pristupljeno u septembru 2023.)
[6] https://vatrozastita.com/zastita-na-radu-pri-radu-na-racunaru/ (pristupljeno u septembru 2023.)
[7] https:// urossima. wordpress. com/ (pristupljeno u septembru 2023.)
[8]https://www.labour.gov.hk/eng/public/os/C/Disinfectants.pdf (pristupljeno u junu 2023.)
Objavljeno
2024-02-05
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu