ПОНОВЉИВОСТ ШТАМПЕ НА ЕЛЕКТРОФОТОГРАФСКИМ СИСТЕМИМА RICOH PRO 8100SE, RICOH PRO C7100X И RICOH PRO C7200X

  • Filip Bogdanović
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Дигитална штампа, Електрофотографија, Контрола квалитета, Поновљивост штампе

Apstrakt

Истраживање има за циљ испитивање поновљивости штампе штампарских система Ricoh Pro 8100se, Ricoh Pro C7100x i Ricoh Pro C7200x, који раде на принципу електрофотографије са сувим тонером. Тест карта коришћена за потребе овог рада одштампана је на три различите подлоге у три временска интервала. Испитивање је рађено објективном методом мерења, помоћу мерног уређаја спектрофотометра. Добијањем резултата оптичке густине и пораста тонских вредности долази се до закључка о квалитету поновљивости штампе.

Reference

[1] Jurič I. (2018) Model za kontrolu površinske uniformnosti digitalnih otisaka. Doktorska disertacija. Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn. Fakultet tehničkih nauka. Univerzitet u Novom Sadu
[2] Gundlach M. (2020) Measuring Density with A Densitometer
[3] Novaković D., Pavlović Ž., Karlović I., Pešterac Č. (2015) Reprodukciona tehnika: priručnik za vežbe. Novi Sad, FTN Izdavaštvo
[4] X-Rite (n.d.) A guide to understanding graphic arts densitometry
Objavljeno
2024-02-04
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn