KLASIFIKACIJA POKRETA ŠAKE NA OSNOVU EMG SIGNALA

  • Jelena Radmilo
Ključne reči: EMG signali, obrada podataka, klasifikacija

Apstrakt

U ovom radu prikazan je postupak ob­rade EMG signala i njihove klasifikacije u cilju određiva­nja pokreta šake. Korišćeni su klasifikatori na bazi k na­jbližih suseda, vektora nosača i linearna diskriminantna analiza. Najbolje performanse ima klasifikator na bazi k najbližih suseda. Rezultati pokazuju potrebu kvalitetnijeg oblika normalizacije signala, u cilju poboljšanja klasi­fikacije. Takođe bi bilo poželjno obučiti neuralnu mrežu pa ispitati njene performanse.

Reference

1) Šaka u mirovanju (eng. Hand at rest)
2) Šaka stegnuta u pesnicu (eng. Hand clenched in a fist)
3) Fleksija ručnog zgloba (eng. Wrist flexion)
4) Ekstenzija ručnog zgloba (eng. Wrist extension)
5) Radijalna devijacija (eng. Radial deviation)
6) Ulnarna devijacija (eng. Ulnar deviation)
7) Raširena šaka (eng. Extended palm) – ovaj pokret nisu izvodile sve osobe
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Biomedicinsko inženjerstvo