OCENJIVANJE POTENCIJALA GLOBALNOG ZAGREVANJA PRI UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM ZA OPŠTINU NOVI SAD

  • Slađana Jovanović
  • Boris Agarski
  • Dejan Ubavin
Ključne reči: LCA, komunalni otpad, scenario

Apstrakt

U radu je izvršeno ocenjivanje uticaja upravljanja komunalnim otpadom za opštinu Novi Sad. Ocenjivanje je izvršeno korišćenjem metode ocenjivanja životnog ciklusa – LCA (engl. Life Cycle Assesment). Cilj rada je da se analizira uticaj različitih tretmana komunalnog otpada na potencijal globalnog zagrevanja - GWP (eng. Global Warming Potential), prema različitim scenarijima. Analizom rezultata utvrđeno je da najveći uticaj na GWP uglavnom ima komunalni otpad koji se odlaže na deponije i spaljivanje, a najmanji uticaj ima reciklaža.

Reference

[1] Stepanov, J., 2018, Model za evaluaciju sistema upravljanja komunalnim otpadom primenom metode ocenjivanja životnog ciklusa, Doktorska disertacija, Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
[2] https: //www, openlca, org/.
[3] Hodolič, J,; Majernik, M,; Budak, I,; Chovancova, J,; Hadžistević, M,; Vukelić, Đ,; Pankova -Jurikova, J. ; Ćulibrk, M, 2013, Sistemi Za Upravljanje Zaštitom Životne Sredine, Novi Sad :Fakultet Tehničkih Nauka, 263 Str, Isbn: 978867892-4699.
[4] http://www. bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsyst .html [06.decembra 1996.]. Pristupljeno 20.06.2023.
[5] https: //www. izzs.uns.ac.rs/ Pristupljeno 09.05.2023.
[6] Haruna A. C., Yamusa I. R., Jibasen D. Assessment Of On-Site Waste Generation Among The Drug Abused Site Artisans In Adamawa And Taraba States, Nigeria. Ethiopian Journal Of Environmental Studies & Management, 2022, 15.2.
[7] Moreno Camacho Carlos A., Torres Montoya J., Jaegler A., Gondran N., Sustainability Metrics For Real Case Applications Of The Supply Chain Network Design Problem: A Systematic Literature Review. Journal Of Cleaner Production, 2019, 231: 600-618.
[8] ] Hodolič J., Majernik M,; Budak I., Chovancova J., Hadžistević M., Vukelić Đ., Pankova -Jurikova J., Ćulibrk M. Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine, Novi Sad :Fakultet Tehničkih Nauka, 2013, 263 Str, ISBN: 978867892-4699.
[9] International Standard, 2006, ISO-14040, Environmental Management — Life Cycle Assessment — Principles And Framework, Genova, Switzerland.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu