MOTIVACIONI ASPEKTI TIMSKE USPEŠNOSTI

  • Danijela Kralj
Ključne reči: Motivatori, Organizacija, Radna motivacija, Timski rad

Apstrakt

Istraživanje se bazira na uticaju motivacije i timskog rada na zaposlene koji radi u okviru različitih timova u organizaciji. Cilj istraživanja jeste da se prikažu dobri aspekti i značaj motivacije i timskog rada za funkcionisanje organizacije. U ovom radu se analizira uticaj timskih ulogana motivaciju za rad u timu.

Reference

[1] Bahtijarević Šiber, F. , Menadžment ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
[2] Župljanin, S., Menadžment, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, 2016.
[3] Vasić M., Timovi i timski rad, Zavod distrofičara Banja Luka 2004.
[4] Vijay K. Verma, Managing the Project Team, Project Management Institute, 1997.
[5] Dušan Ristić i saradnici, Osnovi menadžmenta, Cekom Books, 2005.
[6] Grubić-Nešić L., Zubanov V. & Jokanović B. , Timski rad, FTN izdavalaštvo, 2021.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment