UPRAVLJANJE TIMSKOM KOMUNIKACIJOM U ORGANIZACIJAMA

  • Dragana Davidović
Ključne reči: Komunikacija, timski rad, timovi, liderstvo

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste upravljanje timskom komunikacijom u organizacijama. Prvi deo rada predstavlja teorijski deo koji opisuje značaj timova i timske komunikacije unutar savremenih organizacija, kao i lidersku komunikaciju i stilove upravljanja. Drugi deo rada se odnosi na istraživanje koje je sprovedeno u okviru dve kompanije, radi ocenjivanja kvaliteta komunikacije unutar njihovih timova i vršenja uporedne analize rezultata. Istraživanje je sprovedeno upitnikom, u kome su ispitanici iznosili svoje stavove po pitanju timske komunikacije, koji su prikazani putem grafikona i tabela.

Reference

[1] Grubić-Nešić, L., & Zubanov, V., & Jokanović, B., Timski rad, Novi Sad, 2021.
[2] Wong, Z., Human Factors in Project Management, Concepts, Tools and Techniques for inspiring teamwork and motivation, 2007.
[3] Tariccote, P., & Luca, J., Successful teamwork: A case study, Edith Cowan University, Perth, Australia, 2002.
[4] Grubić-Nešić, L., Znati biti lider, AB print, 2008.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment