ПРИМЕНА АНАЛИЗЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

  • Лазар Милић
  • Богдан Кузмановић
Ključne reči: Корпоративно управљање, управљање ризицима, ризици, интерна ревизија

Apstrakt

У раду је представљен значај приме­на анализе финансијског извештавања у корпоративном управљању. Рад је посвећен корпоративном управљању, а такође се бави начелима и процесом управљања ризи­ком, и дат је осврт на стратегију управљања ризиком и интерну ревизију. Практични део рада је посвећен ана­лизи финансијских извештаја компаније НИС, који су од пресудног значаја приликом доношења одлука од стране менаџмента за управљање организацијом.

Reference

[1] Барјактаровић, Л., Управљање ризиком, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. год.
[2] Бојовић П., Пословне финансије, Чигоја штампа, Београд, 2006. године.
[3] Брили, Р., Мајерс, С., Маркус, А., Основи корпо-ративних финансија, Мате, Београд, 2009. год.
[4] Вујовић, Р., Управљање ризицима и осигурање, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. године.
[5] Кнежевић Г, „Анализа финансијских извештаја“, Београд, 2009. године.
[6] Koutopis A., "Documenting Internal Controls", Internal Auditor, октобар 2008. године, превод објављен у Билтену Удружења интерних ревизора Србије, број 4., 2008. године.
[7] Красуља Д. и Иванишевић М., Пословне финансије, Чигоја штампа, Београд, 2000. год.
[8] Малинић, С. Д., Управљачко рачуноводство и обрачун трошкова и учинака, Интер принт, Крагујевац, 2005. године.
[9] Милисављевић, М., Стратегијски менаџмент, Чигоја, Београд, 2000. године.
[10] Петковић, В., Предузетништво, Виша пословна школа, Чачак, 2006. године.
[11] Ставрић Б., Марђоковић Б., Гашовић М., Менаџмент, Наука и друштво Србије, Београд, 2004. године.
[12] Станојевић, Љ., Станишић, М., Евалуација и ризик, Универзитет Сингидунум, Београд, 2005. године.
[13] Стевановић Н, „Управљачко рачуноводство“, Београд, 2008. године.
[14] Tunibull, S., Corporate Govemance: Theories, Challenges and Paradigme, SSRN, 2000. године.
[15] The Institute of Internal Auditors – UK and Ireland, Draft Position Statement on Risk Based Internal Auditing, 2003.
[16] Hoffman, D., Risk management, Dow Jones – Irwin, Homewood Illinois, 1988. године.
[17] Цветиновић, М., Управљање ризицима у финансијском пословању, Универзитет Сингидунум, Београд, 2008. године.
[18] Интерна документа компаније НИС а.д. , Стандарда SD-13.02.01: Управљање ризицима, верзија 6.0.
[19] Приручник Корпоративно управљање, Београд, 2011. године
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment