INTEGRACIJA LEAN PRINCIPA I ODRŽIVE PROIZVODNJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

  • Valentina Đuraš Redovni profesor
Ključne reči: Lean koncept, Poka Yoke, Jidoka, Održiva proizvodnja

Apstrakt

Cilj savremenih kompanija jeste da se proces proizvodnje vrši sa što manjim gubicima i minimiziranjem bespotrebnog trošenja resursa. S obrzirom da Lean koncept teži ka smanjenju otpada, upotreba prirodnih resursa, a održiva proizvodnja, odnosno tzv. Zelene fabrike koriste reciklirane materijale, radi se na redizajnu procesa, zamjeni, rastavljanju, ponovnoj proizvodnji, itd, Lean proizvodnja i održiva proizvodnja su veoma kompatibilne.

Reference

[1] Bertina, A., (2009). Implementacija Lean menagementa u poduzeću, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska.
[2] Boiser, L., (2020). How to Apply the Jidoka Principle to Boost Your Productivity, Kanban Zone, Scottsdale, SAD. Dostupno na linku: Boost Productivity with Jidoka Principle - Kanban Zone (Preuzeto 02.08.2023.)
[3] Lesničar, D., (2020). Lean metodologija i primjena industrije 4.0, Sveučilište Sjever, Varaždin, Hrvatska.
[4] Čabarkapa, J., Sekulović, A., (2019). Lean razmišljanja u proizvodnoj organizaciji – Pregled lean alata za unapređenje procesa. In: Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija, 30-31. мај.
[5] Mandić, J., (2019). Razvoj modela za unapređenje proizvodnog procesa i smanjenje uticaja gubitaka neuravnoteženosti i preopterećenja – Lean 3M, Doktorska disertacija, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija.
[6] Pampanelli, A., Trivedi, N., Found, P., (2016). The Green Factory – Creating Lean and sustainable manufacturing, Taylor and Francis Group.
[7] Rakarić, I., (2020). Analiza održivosti automobilske industrije, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska.
[8] Hale, M., (2022). Plastics Fast-Track Electric Vehicle Innovation, Community for Plastics Professionals, Santa Monica, California.
[9] Jurić, S., (2019). Uvođenje Lean menadžmenta u proizvodne procese, Istarsko veleučilište – Di scienze applicate, Pula, Hrvatska.
Objavljeno
2024-01-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo