УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ПЕРФОРМАНСИ ОБЈЕКТА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПАСИВНОГ СУНЧЕВОГ ПРИЈЕМНИКА – ТРОМБОВОГ ЗИДА

  • Цвија Ђокић
Ključne reči: енергетска ефикасност, извори енергије, пасивна сунчева архитектура, тромбов зид

Apstrakt

Рад обухвата идејно рјешeње за пројекат куће која дијелом користи пасивну сунчеву архитектуру (тромбов зид) у сврху побољшања својих енергетских перформанси. Спроведено је истраживање пасивне сунчеве архитектуре, њених правила и компоненти. На основу тога, наступила је детаљна анализа и створен је концепт за даљу разраду пројекта и израду енергетског елабората.

Reference

[1] http://hiddenarchitecture.net/ungreen-trombe-wall/ приступљено у новембру 2022.
[2] file:///C:/Users/pc/Downloads/ISO_07_FDIS_13790_ApprovalDraft.pdf приступљено у марту 2023.
[3] file:///C:/Users/pc/Downloads/Energy_performance_of_Trombe_walls_Adapt20160204-30252-qvp5aa.pdf
приступљено у марту 2022.
[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778809003144 приступљено у априлу 2022.
[5] J. Ђ. Јовановић, Докторска дисертација, Факултет за градитељски менаџмент, Београд, 2017.
[6] https://www.iso.org/standard/65708.html [приступљено у марту 2023. ]
[7] Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa, СИ. глaсник РС, бр. 61/2011
Objavljeno
2023-10-04