VIRTUELNA REALNOST U ARHITEKTURI NA PRIMERU ZEMUNSKOG KEJA

  • Jovana Plavšić
Ključne reči: virtuelna realnost, arhitektonska vizuelizacija, Zemunski kej

Apstrakt

U radu je obrađena tema primene tehnologije virtuelne realnosti kao novog medija u pre­zentaciji arhitektonskih i urbanističkih projekata. Istak­nuta je problematika upotrebe virtuelne realnosti u arhitektonskoj vizuelizaciji. Praktični deo rada podrazu­meva kreiranje simulacije Zemunskog keja.

Reference

[1] Šiđanin P., Lazić M., „Virtuelna i proširena realnost: koncepti, tehnike, primene“, Novi Sad , Fakultet tehničkih nauka, 2018.
[2] Kalawsky, Roy S. „The Science of Virtual Reality and Virtual Environments“, Wokingham, Addison Wesley Publishing CompanY, 1994.
[3] Martin Enthed (IKEA), „IKEA VR/AR/MR and meatballs“ – prezentacija (Total Chaos konferencija organizovana od strane Vray Chaos Grupe, Sofija, Bugarska, 2018.
Objavljeno
2019-03-27