RAZVOJ PYTHON VEZA, BIBLIOTEKE I APLIKACIJE ZA HARDVERSKI AKCELERATOR NEURONSKIH MREŽA

  • Nebojša Pilipović
Ključne reči: embeded softver, CNN akcelerator, embedded biblioteka, multiprocesorski sistemi

Apstrakt

U ovom radu je izložen proces razvijanja softverskih slojeva i aplikacije za korištenje hardverskog akceleratora neuronskih mreža baziranog na modifikovanoj CoNNa arhitekturi. Modifikovana je postojeća C++ biblioteka, razvijen Python interfejs za istu, a zatim razvijena i sama aplikacija koja ima mogućnost izvršavanja više mreža odjednom, sa proizvoljnom raspodelom po jezgrima.

Reference

[1] R. Struharik, B. Vukobratović, A. Erdeljan, i D. Rakanović, „Conna–compressed cnn hardware accelerator“, u 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), IEEE, 2018, str. 365–372.
[2] „ctypes — A foreign function library for Python“, Python documentation. https://docs.python.org/3/library/ctypes.html (pristupljeno 30. avgust 2023.).
[3] F. Doglio, Mastering Python High Performance. Packt Publishing, 2015.
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo