ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОЦЕНА ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ОЦЕДНЕ ВОДЕ ЗАШТИЋЕНИХ МОЧВАРНИХ ПОДРУЧЈА

  • Јасмина Наерац
  • Борис Обровски
  • Ивана Михајловић Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnickih nauka
Ključne reči: заштићено подручје, мочварна заштићена подручја, квалитет воде

Apstrakt

У раду је  приказана идентификација и процена извора загађења оцедне воде заштићених мочварних подручја. На почетку рада су детаљно описана заштићена подручја у Републици Србији, као и заштићена мочварна подручја, њихов квалитет воде и утицај пољопривреде на воду у заштићеним подручјима. У наставку рада описане су методе коришћене у истраживачком делу, као и локалитети са којих су узимани узорци. На крају истраживачког дела приказани су и анализирани добијени резултати.

Reference

[1] https://www.zzps.rs/wp/zasticena-stanista/?script=lat, 29.06.2023.
[2] CBD. 2010 Convention on biological diversity – Aichi biodiversity targets. http://www.cbd.int/sp/ targets/, 30.06.2023.
[3] Бањац Н. 2020. Модел процене ефективности управљања заштићеним подручјима у АП Војводини, Докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад.
[4] Adams VM, Setterfield SA, Douglas MM, Kennard MJ, Ferdinands K. 2015 Measuring benefits of protected area management: trends across realms and research gaps for freshwater systems. Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140274. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0274.
[5] Friedrichs, C.T. and Perry, J.E. (2001) Tidal Saltmarsh Morphodynamics: A Synthesis. J. Coast. Res.,(SI 27), 7–37.
[6] Ковачевић Д, Лазић Б, Милић В. Утицај пољопривреде на животну средину, 2011.
[7] „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон i 71/2021.
[8] „Народне новине“ број 77/98. и 137/08.
Objavljeno
2024-01-03
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu