PRORAČUN I MODELOVANjE EVAKUACIJE IZ STAMBENE ZGRADE U NOVOM SADU

  • Nemanja Stojanovski
  • Slobodan Šupić Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Evakuacija, požar, proračun evakuacije, “performance-based” pristup, Pathfinder

Apstrakt

U radu su predstavljeni rezultati dobijeni računskim proračunom i računarskim modelom određivanja vremena evakuacije korisnika jednog stambenog objekta u Novom Sadu i izvršena je evaluacija dobijenih rezultata u skladu sa važećom zakonskom regulativom. U skladu sa rezultatima predložene su mere za smanjenje rizika na prihvatljiv nivo. U uvodnom, istraživačkom delu, dat je osvrt na dva pristupa proračuna i modelovanja evakuacije u slučaju požara.

Reference

[1] Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
[2] Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Sl. glasnik RS“, broj 22/2019)
[3] Master rad „Proračun i modelovanje evakuacije iz stambene zgrade u Novom Sadu“, Nemanja Stojanovski 2023.
Objavljeno
2024-01-04
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara