REALIZACIJA SISTEMA ZA MONITORING DEFORMACIJA PRIMENOM RASPBERRY PI I ARDUINO PLATFORMI I SOFTVERSKIM REŠENJEM U PYTHON OKRUŽENJU

  • Nikola Čučković
Ključne reči: permanentni monitoring, geosenzorska mreža, Arduino, Raspberry Pi, Python, senzori

Apstrakt

U radu je opisana primjena Arduino i Raspberry Pi platforme i programskog jezika Python u kreiranju desktop aplikacije za permanentni monitoring deformacija mostovskih konstrukcija. Opisane su korištene komponente i funkcije geosenzorskih mreža. U praktičnom dijelu su objašnjene i prikazane funkcionalnosti koje aplikacija posjeduje.

Reference

[1] LAFVIN. (2021). Super Starter Kit for Arduino Uno.
[2] Foundation, R. P. (2023). What is a Raspberry Pi? Preuzeto sa https://www.raspberrypi.org/help/what-%20is-a-raspberry-pi/
[3] Foundation, P. S. (2023). Welcome to Python. Preuzeto sa https://www.python.org/
[4] Rahmat, R. F., Satria, I. S., Siregar, B., & Budiarto, R. (2016). Water Pipeline Monitoring and Leak Detection using Flow Liquid Meter Sensor.
Objavljeno
2023-08-03