ПРИМЕНА UAV ФОТОГРАМЕТРИЈЕ И КОНВЕНЦИОНАЛНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА ЗА ПОТРЕБЕ МАПИРАЊА ОБЈЕКТА У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ У НОВОМ САДУ

  • Ђорђе Мијић
Ključne reči: UAV, фотограметрија, ГНСС, облак тачака, АutoCAD, Agisoft Metashape

Apstrakt

У овом раду је описан поступак сни­мања и мапирања објекта који је у фази реконструк­ције, а за чије је потребе кориштено више геодетских метода премера, почевши од конвенционалних метода – мерење поларном методом уз помоћу тоталне станице Trimble M3 и мерење GNSS RТК (Global Navigation Sate­llite System - Real-Time Kinematic) методом инструмен­том Trimble R8 и употребном савремене методе пре­мера – UAV (Unmanned Aerial Vehicle) фотограметрије. Обрада података извршена је у софтверским пакетима Agisoft Metashape, где је рађена обрада података доби­јених фотограметријском методом и AutoCAD, који је кориштен за приказ вертикалног и хоризонталног одступања зидова на врху објекта представљених на ортофото-у који је генерисан из облака тачака.

 

Reference

[1] Михајловић К., Врачарић К. – Геодезија И, Грађевинска књига, Београд, 1989. год.
[2] Марчета М. – Основи фотограметрије, 2. издање, Високо грађевинско-геодетска школа, Београд, 2007. год.
[3] Eugster H., Nebiker S. - UAV – Based Augmented Monitoring-Real-Time Georeferencing and Integration of Video Imagery with Virtual Globes, University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, 2008. год.
[4] Арамбашић Р. – Израда 3Д модела примјеном блиско – предметне фотограметрије, Мастер рад, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2019. год.
Objavljeno
2023-08-03