РЕАЛИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ТУНЕЛУ „ЧОРТАНОВЦИ”

  • Стефан Поповић
Ključne reči: геодетско снимање конвергенције, геодетска мрежа, мјерни профил, мјерна тачка

Apstrakt

У овом раду је представљен начин гео­детског снимања конвергенције примарне и секундарне облоге у току изградње тунела Чортановци”. Као и ре­зултати снимања по фазама изграње (ископа). У раду су представљени и основни подаци о жељезничком тунелу Чортановци”, као и методама грађења тунела, снима­њу конвергенције, геодетским радовима и проблемима при извођењу истих у склопу реализације геодетског снимања конвергенције у тунелу Чортановци”.

Reference

[1] ЈП Путеви Србије, „Приручник за пројектвање путева у Републици Србији”, Београд, 2012.
[2] Бранислав Поповић, „Тунели”, Београд,1986.
[3] Саобраћајни институт ЦИПд.о.о, „Главни пројекат реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – Државна граница”, Књига 16, Пројекат геодетских радова, Београд, 2015.
Objavljeno
2023-08-03