PRIMENA EMBOK MODELA U MENADŽMENTU DOGAĐAJA I ZNAČAJ MARKETINGA U ORGANIZACIJI DOGAĐAJA

  • Ivana Grbić
Ključne reči: EMBOK metodologija, događaj, konferencija, marketing

Apstrakt

U ovom radu analiziran je događaj (konferencija) u organizaciji AIESEC studentske organiza­cije. Akcenat je stavljen na EMBOK metodologiju i moguć­nost njegove primene na organizovanje konkretnog doga­đaja (konferencija „Novi lideri“) a poseban fokus dat je na značaj marketing domena kao sugestije na koji način bi se on mogao poboljšati.

Reference

[1] D. Getz, Event Management and Event Tourism, Cognizant Communication Corporation, New York, 2005.
[2] A. Andrejević i A. Grubor, Menadžment događaja, Fakultet za uslužni biznis Sremska Kamenica, 2007.
[3] A. Shone, B. Parry, Successful Event Management: A practical handbook, Cengage Learning Inc., Hampshire, UK, 2004.
[4] The International EMBOK Model - Presentation transcript, International EMBOK Executive, 2006.
[5] Interni dokumenti AIESEC organizacije
Objavljeno
2023-08-01
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment