IMPLEMENTACIJA JUST IN TIME-A PRIMENOM LEAN ALATA U ORGANIZACIJAMA

  • Sara Misailović
Ključne reči: Logistika, optimizacija, Lean koncept, Just in time, implementacija u Srbiji, nabavka, isporuka

Apstrakt

Predmet rada biće opisivanje načina i metoda za optimizaciju procesa korišćenjem lean alata i Just in time filozofije; benefiti i prednosti upravljanja sistemima putem pomenutih načina poslovanja.

Reference

[1] Doc. dr Ivan Mačužić, dr Marko Đapan, LEAN koncept u upravljanju proizvodnjom, Kragujevac, 2016.
[2] Planirane logističkih procesa, Mario Šafran
[3] S. Vukićević, zalihe i upravljanje zalihama u lancu snabdevanja, Beograd 2018.
[4] D. Viale, Basic of Inventory Management – From Warehouse to Distribution Center, Axzo Press, USA,1996
[5] Just-in-Time Logistics, Kee-hung Lai, T.C.E. Cheng 2008.
[6] Jovan Tepić, Ilija Tanackov, Gordan Stojić, Siniša Sremac, Transportno-logističke osobine i tokovi robe, Novi Sad, 2013
[7] J.Šamanović: Prodaja, distribucija, logistika teorija i praksa, Ekonomski fakultet Split, Split, 2009
Internet sajtovi:
[1] https://mobes.rs/usluge/lean-koncept/ pristup sajtu: 13.07.2021. 5:09pm
Popis slika:
[1] Slika 1. - Kriva troškova zaliha
[2] Slika 2. - Ishikawa dijagram
[3] Slika 3. – 5S alat
[4] Slika 4. – 5S/Energoefiks
[5] Slika 5. – Just in time koncept
Objavljeno
2023-07-31
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment