СЕИЗМИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТУБОВА МОНТАЖНИХ ЈЕДНОСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА ХАЛА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 8

  • Томислав Терзић
Ključne reči: SDOF sistem, Evrokod 8, Kapacitet deformacije, Značajna oštećenja, P-Δ ефекти

Apstrakt

Радом је представљено сеизмичко пројектовање кон-золног армирано бетонског стуба као изолованог сеизмичког елемента једне типске монтажне једное-тажне конструкције хале. Као резултат спроведене анализе, дефинисани су критеријуми оптималног сеизмичког пројектовања на основу препорука датих у одговарајућим деловима Еврокода. 

Reference

[1] Ercolino, М., Petrone, C., Magliulo, G., Manfredi, G.: Seismic design of single-story precast structures for P-Δ effects, ACI Structural journal, 115(4):943-955, 2018.
[2] Brujić, Z.: Betonske konstrukcije, Deo 1: Armiranobe-tonski elementi i Deo 2: Višespratne zgrade, FTN Novi Sad, 2023.
[3] CEN: EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of Concrete Structures, Part 1-1: General Rules and Rules for Build-ings, European Standard, CEN – European Committee for Standardization, 2004.
[4] CEN: EN 1998-1: Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings, European Standard, CEN - European Committee for Standardization, 2004.
[5] CEN: EN 1998-3: Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 3: Assessment and retro-fitting of buildings, European Standard, CEN - European Committee for Standardization, 2004.
[6] CSI Analysis Reference Manual: SAP2000, Comput-ers and Structures, Inc. (CSI), Version 19, 2016
[7] Radimpex Tower 8: Application for static and dy-namic structural analysis, concrete, steel and timber de-sign, An instruction manual for operating with the pro-gram, update for build 8419.
[8] Fardis, M., N.: Seismic design, assessment and retrofit-ting of concrete buildings, Based on EN-Eurocode 8, Springer, 2009.
[9] Avramidis, I., et al.: Eurocode-Compliant Seismic Analysis and Design of R/C Buildings: Concepts, Com-mentary and Worked Examples with Flowcharts, Spring-er, 2016.
[10] Fardis, M. et al.: Designers’ Guide to EN 1998-1 and EN 1998-5 Eurocode 8: Design of structures for earth-quake resistance. General rules, seismic actions, design rules for buildings, foundations and retaining structures, Thomas Telford, 2005.
[11] Norme tecniche per le construzioni: Supplemento ordinarioalla “Gazzetta Ufficiale„ n. 42 del 20 febbraio 2018, Repubblica Italiana.
[12] Терзић T.: Сеизмичко пројектовање стубова мон-тажних једноспратних конструкција хала према ЕВРО-КОДУ 8, Мастер рад, Факултет техничких нау-ка, Нови Сад.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo