UNAPREĐENJE PROCESA RADA PRIMENOM METODA, ALATA I TEHNIKA U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU

  • Sonja Đurđev
  • Slobodan Morača, prof. dr
Ključne reči: alati, tehnike, savremeno poslovanje

Apstrakt

U okviru rada biće prikazana prak­tična primena alata i tehnika za upravljanje projektima. Na primeru proizvodnje i isporuke metalnih kontejnera biće kreirana logička matrica analizirani kritički faktori uspeha, identifikacija i analiza stejkholdera, upravljanje vremenom, rangiranje dimenzija kompleksnosti i ocenji­vanje nivoa kompleksnosti, upravljanje komunikacijom i projektnim timom na projektu, kao i alati i tehnike koji se koriste za uspešno vođenje projekata. Cilj primene navedenih metoda, alata i tehnika jeste unapređenje nači­na rada i podrška efektivne implementacije projektnog prilaza u kompaniju. Ovakvim projektnim prilazom u sa­vremenom poslovnom okruženju dobio bi se kompletan uvid u sve aktivnosti i zadatake koje treba izvršiti kako bi se što efikasije realizovali.

Reference

[1] Avlijaš, Radoslav, Goran. (2022), Upravljanje projektom. Beograd: Univerzitet Singidunum,
[2] Jovanović D., Milenković N., „Identifikacija stejkholdera-metode i pristupi“, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, str. 390-391
[3] Pristupljeno 30.09.2022. sa sajta.: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2017/0042-84261707384J.pdf
[4] N. Radaković, S Morača, (2017) Osnove upravljanja projektima, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,
[5] S.Morača, (2021) Upravljanje projektima u oblasti IT, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,
[6] Upravljanje kompleksnim projektima, (2021)literatura dobijena na predavanjima „Planiranje,vođenje i kontrola projekata“
Objavljeno
2023-07-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment