ПОБОЉШАЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ ТЕРМАЛНЕ КАМЕРЕ КОРИШЋЕЊЕМ СТАНДАРДНОГ CMOS КАМЕРА МОДУЛА

  • Живорад Јовановић
Ključne reči: OV7670 камера модул, MLX90640 термална камера, Mikromedia 7 развојно окружење

Apstrakt

У овом чланку је описана имплемен­тација побољшања резолуције термалне камере. Пот­ребно је комбиновати приказе са OV7670 камера моду­ла и са MLX90640 термалне камере да би се добио термални приказ са доста више детаља на слици.

Reference

[1] Појам термовизије и основни принципи рада термалних камера, https://www.wikiwand.com/sr/Termovizija [Приступљено у фебруару 2023.]
[2] Основни принцип рада OV7670 камера модула, https://www.elprocus.com/cmos-ov7670-camera-module/ [Приступљено у фебруару 2023.]
[3] Принцип добијања слике помоћу OV7670 камера модула, http://embeddedprogrammer.blogspot.com/-2012/07/hacking-ov7670-camera-module-sccb-cheat.html [Приступљено у фебруару 2023.]
[4] YUV простор боја (основни појмови), https://dexonsystems.com/blog/rgb-yuv-color-spaces [Приступљено у фебруару 2023.]
[5] Основни појмови о термалним камерама, https://www.antenall.rs/sr/vesti/sta-je-termalna-kamera-za-detekciju-telesne-temperature; [Приступљено у фебруару 2023.]
[6] IR 3 GRID click плочица (основне информације), https://www.mikroe.com/ir-grid-3-click, [Приступљено у фебруару 2023.]
[7] Ј.Бајић, “Лабораторијске вежбе из Оптоелектронике“, https://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/images/NASTAVA/OE/files/lab/pdf/2021/8-Senzor-boje.pdf [Приступљено у фебруару 2023.]
[8] Datasheet MLX90640 сензора, https://download.mikroe.com/documents/datasheets/MLX90640.pdf [Приступљено у фебруару 2023.]
[9] Mikromedia 7 развојни систем, https://www.mikroe.com/blog/mikromedia-7-stm32f7-user-manual [Приступљено у фебруару 2023.]
[10] STM32F746ZG микроконтролер datasheet, https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f746zg.pdf [Приступљено у фебруару 2023.]
[11] Формуле за конверзију HSV простора боја у RGB простор боја, https://www.rapidtables.com/convert/color/hsv-to-rgb.html [Приступљено у марту 2023.]
Objavljeno
2023-07-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo