ЈЕДНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА МАКСИМАЛНЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ

  • Мирко Ивић
Ključne reči: Контрола приступа, Ардуино, RFID, NFC, Веб аплиакција

Apstrakt

У овом раду представљен је развој једног сиситема за контролу приступа објектима у чијој су имплементацију коришћене различите технолохије. На почетку су дефинисани процеси и корисници система. Након тога описан је доменски модел система, а затим и имплеметација сваке компоненте система.

Reference

[1] Службени гласник РС, „Правно информациони систем“, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html.
[2] UML, „UML Use Case Diagrams“, https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html.
[3] R. Thomas Fielding, Architectural Styles and the Design of Network -Based Software Architectures, ProQuest Dissertations Publishing, 2000, pp.76-105.
[4] Arduino, „What is Arduino?“, https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/whats-arduino.
Objavljeno
2023-07-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo