ПЛАТФОРМА ЗА КУПОПРОДАЈУ НЕЗАМЕНЉИВИХ ТОКЕНА

  • Андреј Калочањ Мохачи
Ključne reči: blockchain, NFT, паметни уговори

Apstrakt

Популарност blockchain техноло­гија и незаменљивих токена, односно NFT, је током претходних неколико година знатно порасла. Услед тога су се појавили нови облици трговине и нова тржишта која се називају продавнице незаменљивих токена и омогућавају власницима да понуде своје токене под одређеним условима, а заинтересованим лицима да под тим условима купе токене. Примена паметних уговора омогућава кодификацију услова под којима се одвија купопродаја, а аутоматско изврша­вање тих уговора омогућава реализацију уговора односно уговорених одредби. У овом раду је представ­љено софтверско решење за купопродају незаменљивих токена под називом eArtRegister. Корисницима плат­форме дат је увид у одредбе паметних уговора на природном и програмском језику како би се боље информисали о правима и обавезама дефинисаним тим уговорима. У раду је приказана и евалуација ове плат­форме у односу на друга слична решења и дате су смернице за њено даље усавршавање.

Reference

[1] Knowledgehut, "NFT vs Cryptocurrency [Head-to-head Comparison]" https://www.knowledgehut.com/blog/blockchain/nft-vs-crypto (приступљено у фебруару 2023.)
[2] OpenSea, https://opensea.io/ (приступљено у фебруару 2023.)
[3] Ethereum, "ERC-721 Non-Fungible Token Standard" https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/ (приступљено у фебруару 2023.)
[4] Ethereum, "What is ether (ETH)?" https://ethereum.org/en/eth/ (приступљено у фебруару 2023.)
[5] Rarible, https://rarible.com/ (приступљено у фебруару 2023.)
[6] RARI Foundation, https://rari.foundation/ (приступљено у фебруару 2023.)
[7] Medium, "Create NFT with Royalty (EIP-2981)" https://medium.com/@nufailismath15/create-nft-with-royalty-eip-2981-bf201105ab96 (приступљено у фебруару 2023.)
[8] Binance NFT, https://www.binance.com/en/nft/home/ (приступљено у фебруару 2023.)
[9] Crypto.com NFT, https://crypto.com/nft/ (приступљено у фебруару 2023.)
[10] Cryto.org, https://crypto.org/ (приступљено у фебруару 2023.)
[11] Investopedia, "Blockchain Facts: What Is It, How It Works, and How It Can Be Used", https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp (приступљено у фебруару 2023.)
[12] Metamask, https://metamask.io/ (приступљено у фебруару 2023.)
[13] Bitcoint, https://bitcoin.org/en/ (приступљено у фебруару 2023.)
[14] Angular, https://angular.io/ (приступљено у фебруару 2023.)
[15] Web3.js, https://web3js.readthedocs.io/en/v1.8.1/ (приступљено у фебруару 2023.)
[16] Nodejs, https://nodejs.org/en/ (приступљено у фебруару 2023.)
[17] https://www.npmjs.com/package/solc-js (приступљено у фебруару 2023.)
[18] Chainlink, "What Are ABI and Bytecode in Solidity?", https://blog.chain.link/what-are-abi-and-bytecode-in-solidity/ (приступљено у фебруару 2023.)
[19] Ethereum, "Ethereum Virtual Machine (EVM)", https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/ (приступљено у фебруару 2023.)
[20] IPFS, https://ipfs.tech/ (приступљено у фебруару 2023.)
[21] Solidity, https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.17/ (приступљено у фебруару 2023.)
[22] Goerli Testnet, https://goerli.net/ (приступљено у фебруару 2023.)
[23] QuickNode, "How to call another smart contract from your solidity code", https://www.quicknode.com/guides/smart-contract-development/how-to-call-another-smart-contract-from-your-solidity-code (приступљено у фебруару 2023.)
[24] Investopedia, "What Are ERC-20 Tokens on the Ethereum Network?", https://www.investopedia.com/news/what-erc20-and-what-does-it-mean-ethereum/ (приступљено у фебруару 2023.)
[25] Binance academy, "What Are Blockchain Transaction Fees", https://academy.binance.com/en/articles/what-are-blockchain-transaction-fees (приступљено у фебруару 2023.)
Objavljeno
2023-07-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo