УТИЦАЈ REACT LAZY И WEBPACK КОНФИГУРАЦИЈА НА ПЕРФОРМАНСЕ АПЛИКАЦИЈЕ

  • Јован Јењић
Ključne reči: Веб апликација, React, Webpack, lazy

Apstrakt

У овом раду је представљен утицај одређених Webpack конфигурација и React lazy-а на перформансе апликација. Поред теоријских концепата који служе да би тема рада била јасна, овај рад прати развој веб апликације. Кроз развој апликације у неколико корака је приказан напредак у перформансама апликације што је документовано кроз одређене Google-ove метрике.

Reference

[1] James Thomas, What is Wabpack?, 2019. Доступно:
https://levelup.gitconnected.com/what-is-webpack-4fdb624597ae
[2] Morgan Persson, JavaScript DOM Manipulation Performanse, Comparing Vanilla JavaScript and Leading JavaScript Front-end Frameworks, 2020. Доступно:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345959/Laurila_Sonja.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[3] https://parceljs.org/features/scope-hoisting/
[4] Nathan Sebhastian, Understanding Webpack’s Code Splitting Feature, 2021. Доступно:
https://blog.bitsrc.io/understanding-webpacks-code-splitting-feature-3077768e4066
[5] https://www.copycat.dev/blog/react-lazy/
[6] https://www.npmjs.com/package/webpack-license-plugin
Objavljeno
2023-07-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo