ANALIZA KONTEKSTA, RIZIKA I PRILIKA U PROCESU UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Miljana Nikolić Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka
  • Maja Petrović
Ključne reči: medicinski otpad, SWOT, PESTEL, procena rizika, upravljanje, opasan otpad

Apstrakt

Diplomski master rad analizira problematiku upravljanja medicinskim otpadom u Republici Srbiji, sa posebnim fokusom na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Rad se fokusira na identifikaciju snaga, slabosti, prilika i pretnji (SWOT analiza) koje utiču na efikasnost sistema upravljanja otpadom, kao i na političke, ekonomske, socijalne, tehnološke, ekološke i pravne faktore (PESTEL analiza) koji oblikuju okruženje upravljanja otpadom. Procena rizika upravljanja medicinskim otpadom omogućila je identifikaciju potencijalnih opasnosti i negativnih posledica u cilju boljeg razumevanja faktora rizika i njihovih uticaja na zdravlje ljudi, životnu sredinu i društvo u celini.

Reference

[1] Olivera Mihailović, „Upravljanje medicinskim otpadom u sekundarno-tercijarnom obliku zdravstvene zaštite na primeru KBC Zemun“, Beograd, 2016. godine..
[2] Šerović Radmila m. et al, „Generisanje i upravljanje medicinskim otpadom u Srbiji – pregled”, 2016.
[3] Trifunović Biljana, „Medicinski otpad“, 2013., dostupno na: https://www.biljanatrifunovicifa.com/2013/12/medicinski-otpad/, preuzeto 14.01.2023..
[4] Udruženje zdravstvenih radnika instituta u Sremskoj Kamenici, „Upravljanje medicinskim otpadom“ Sremska Kamenica, 2021.
[5] World Health Organization, „Safe management of wastes from health- care activities“, / edited by Y. Chartier et al. – 2nd ed., 2014.
[6] Izveštaj o upravljanju otpadom u Republici Srbiji za period 2011-2021, Agencija za zaštitu životne sredine, 2021..
[7] Government of Nepal Ministry of Health and Population, „Health Care Waste Management Guideline“, 2014.
[8] Seminar on strategic planning and programming of statistical activities, „ Use and practice of SWOT analysis“, 2004.
[9] Stefan Aleksin, „SWOT analiza“, seminarski rad, Fakultet za ekonomiju I inženjerski menađžment, Novi Sad, 2020 [10] U.S. EPA. Bisphenol A action plan. Environmental Protection Agency, Vol. 7, pp. 1-80, 2010.
[10] Ivana Marinovic Matovic, „PESTEL Analysis of External Environment as a Success Factor of Startup Business“, 2020
[11] PESTEL analysis, „Strategy Skills“, team FME, 2013
[12] Use IBISWorld „Research for PESTEL Analysis“, 2020, dostupno na https://www.runi.ac.il/media/fdclcptd/use-ibisworld-research-for-PESTEL-analysis.pdf, preuzeto 10.02.2023.
[13] Dragana Đekić, „Aspekti analize rizika u preduzeću“, Fakultet tehničkih nauka, 2021.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu