RAZVOJ APLIKACIJE ZA NADZOR I UPRAVLJANJE SISTEMOM KUĆNE AUTOMATIZACIJE U IGNITION RAZVOJNOM OKRUŽENJU KORIŠĆENJEM MQTT PROTOKOLA

  • Milica Ujić
Ključne reči: Internet stvari, kućna automatizacija, Ignition, MQTT, Sparkplug

Apstrakt

U ovom radu opisan je razvoj veb aplikacije za nadzor i upravljanje sistemom kućne automatizacije, radi olakšavanja života korisnika. U radu je data teorijska pozadina koncepta Interneta stvari i kućne automatizacije, a zatim je prikazana razvijena aplikacija. Za razvoj aplikacije korišćeno je Igniton razvojno okruženje. Komunikacija između uređaja i servera je implementirana pomoću MQTT protokola po Sparkplug specifikaciji, koji je ujedno i jedan od sve češće korišćenih protokola u IoT tehnologijama.

Reference

[1] P. Sethi and S. R. Sarangi, "Internet of Things: Architectures, Protocols, and Applications," Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 2017
[2] A brief history of Internet of Things, pristup 30. 5. 2023. preko https://bytebeam.io/blog/a-brief-history-of-internet-of-things/
[3] B. L. Risteska Stojkoska and K. V. Trivodaliev, "A review of Internet of Things for smart home: Challenges and solutions," Journal of Cleaner Production, vol. 140, pp. 1454-1464, 2017.
[4] Why is Smart home more of a necessity than a want, pristup 30. 5. 2023. preko: https://www.homengine.ae/Blog/why-is-smart-home-more-of-a-necessity-than-a-want/9
[5] MQTT Sparkplug B Specification, pristup 30. 5. 2023. preko: https://sparkplug.eclipse.org/specification/version/2.2/documents/sparkplug-specification-2.2.pdf,
[6] Ignition documentation: pristup 30. 5. 2023. preko: https://docs.inductiveautomation.com/
[7] Node-RED, pristup 30. 5. 2023. preko https://nodered.org/
Objavljeno
2023-10-08