UPOTREBA MATERIAL DIZAJNA PRI IZRADI APLIKACIJE ZA UČENJE

  • Dragana Motl
  • Ivan Pinćjer
Ključne reči: korisnički interfejs, Material dizajn, interaktivno učenje, dizajn interfejsa

Apstrakt

Material dizajn je razvijen od strane kompanije Google sa ciljem da stvori vizuelni jezik koji spaja klasične principe dobrog dizajna sa inovacijom i mogućnostima tehnologije i nauke. Redizajn aplikacije za učenje podrazumeva dobro razumevanje interakcije između čoveka i računara na način da se stvori korisnički interfejs koji je intuitivan i funkcionalan. Cilj rada je da se redizajnira već postojeća aplikacija za učenje praćenjem smernica Material dizajna, ali da se ostane dosledno već razvijenom konceptu. Rad obuhvata upoznavanje sa principima dobro dizajniranog korisničkog interfejsa, analizu interaktivnih aplikacija za učenje kao i kreiranje kompletnog korisničkog interfejsa aplikacije za učenje.

Reference

[1] A. Clifton (2013) User Interface Design: Turning Ideas and Sketches into Beautifully
Designed Apps, SAD, Addison Wesley Professional
[2] Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin (2007) About Face 3: The Essentials of
Interaction Design, Indianapolis, Willey Publishing
[3] Don Norman (2007) Simplicity is Highly Overrated, [Online] Dostupno na: http://www.jnd.org/dn.mss/simplicity_is_highly.html Pristupljeno: 16.10.2018
[4] Wilbert O. Galitz (2007) The Essential Guide to User Interface Design- an introduction to GUI design principles and techniques 3th edition, Canada, John Wiley & Sons
[5] B. Shneiderman, C. Plaisan (2004) Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition), SAD, Addison Wesley Longman
[6] Material design, [Online] Dostupno na: www.material.io/design/ Pristupljeno: 16.10.2018
Objavljeno
2019-03-20
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn