ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЗЕМЉОТРЕСА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

  • Вања Ковачевић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Процена ризика, план смањења ризика, привредно друштво, управљање ризиком

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од земљотреса за јавног комуналног предузећа „Воводод и канализација“. Процена је рађена према Упуству Методологије за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У истраживачком делу рада дат је преглед актуелне законска регулативе у области смањења ризика од катастрофа у Републици Србији, укључујући и Методологију према којој је урађена процена ризика. На основу резултата процене, предложене су мере за смањење ризика од замљотреса анализираног привредног друштва на прихватљив ниво.

Reference

[1] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 87/2018),
[2] Упутствo о методологији за израду процене ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 80/2019).
Objavljeno
2023-06-09
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara