VIŠE-PERIODNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUTIVNE MREŽE PRIMENOM DINAMIČKOG PROGRAMIRANJA

  • Olivera Kojić
  • Neven Kovački
Ključne reči: distributivna mreža, rekonfiguracija,, metod izmene grana, dinamičko programiranje

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je algoritam zasnovan na dinamičkom programiranju za određivanje optimalnog više-periodnog plana rekonfiguracije distribu­tivne mreže. Kao kriterijumska funkcija postavljena je mini­mizacija ukupnih troškova gubitaka električne energije i pre­kidačkih akcija tokom razmatranog perioda planiranja. Predstavljena metoda testirana je na primeru realne distri­butivne mreže za različite troškove gubitaka električne ener­gije i prekidačkih akcija, a rezultati su prikazani i komenta­risani u radu.

Reference

[1] N.Kovački: Operativno planiranje rekonfiguracije distributivnih mreža primenom višekriterijumske optimizacije; Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
[2] Ž.Popovič, N.Kovački: Multi-period reconfiguration planning considering distribution network automation, International Journal of Electrical Power and Energy Systems 139 (2022) 107967
[3] D.Popović, D.Bekut, V.Dabić: Specijalizovani DMS Algoritmi; Prosveta, Novi Sad, 2011.
[4] Ching-Tyong Su, Chu-Sheng Lee: Network reconfiguration of distribution systems using improved mixed-integer hybrid differential evolution; Power Delivery, IEEE Transactions on. 18. 2003; 1022 - 1027. 10.1109/TPWRD.2003.813641.
[5] Z.Ghofrani-Jahromi, M.Kazemi, M.Ehsan: Distribution switches upgrade for loss reduction and reliability improvement; IEEE Transactions on Power Delivery, 10.1109/TPWRD.2014.2334645
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo