RAZVOJ WEB APLIKACIJE „Sistem za prihvatanje rezultata ispita i statistika predmeta“

  • Milena Vujičić
Ključne reči: web aplikacija, rezultati ispita, statistička obrada podataka

Apstrakt

U radu je prikazan razvoj web aplika­cije – Sistem za prihvatanje rezultata ispita i statistiku predmeta Programski jezici i strukture podataka. Pri razvoju aplikacije korišćeni su Django i Angular frame­work, Google Drive API, као i Docker alat za kontejneri­zaciju. Aplikacija obavlja konverziju podataka iz najčešće korišćenih formata za beleženje rezultata ispita u format Google Sheet tabele i omogućava da svi korisnici imaju na raspolaganju sve podatke o rezultatima testova i ispita na jednim mestu, u istom formatu, podesnom za statisti­čku obradu.

 

Reference

[1] Django - https://docs.djangoproject.com
[2] Google Sheets -https://developers.google.com/sheets/api/quick start/python
[3] Django REST biblioteka - https://www.django-rest-framework.org/api-guide/filtering/
[4] Docker - https://docs.docker.com/
[5] NGINX - https://nginx.org/en/docs/
[6] Typescript https://www.typescriptlang.org/docs/
[7] Angular https://angular.io/docs
[8] WSGI https://peps.python.org/pep-0333/
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo