UPOREDNA ANALIZA SISTEMA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA U SRBIJI I ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

  • Perica Radovanović
Ključne reči: Energetska efikasnost, toplotna energija, energetski pasoši, sistemi grejanja

Apstrakt

Kroz ovaj rad izvršen je pregled stanja u sektoru zgradarstva sa aspekta potrošnje energije za grejanje. Kao i poređenje sa članicama EU. Prikazan je i pregled koji su energenti najviše zastupljeni za proiz­vodnju toplotne energije. Ovaj pregled nam daje priliku da sagledamo kakva je energetska efikasnost u sektoru zgradarstva, kao i da li ima prostora i mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti.

Reference

[1] Službeni glasnik RS br. 61/2011: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada
[2] Službeni glasnik RS br. 69/2012, 44/2018 – dr. zakon i 111/2022: Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja o energetskim svojstvima zgrada
[3] Službeni glasnik RS br. 40/2021: Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije
[4] Milica Jovanović Popović, Dušan Ignjatović, Ana Radivojević, Aleksandar Rajčić, LJiljana Đukanović, Nataša Ćuković Ignjatović, Miloš Nedić, Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
[5] Maja Todorović, Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije, Mašinski fakultet Beograd, 2013.
[6] The official web site of the european commission: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en [datum pristupa 25.06.2022.].
[7] Републички завод за статистику: https://www.stat.gov.rs/ [datum pristupa 27.06.2022.]
[8] Централни регистар енергетских пасоша: https://crep.gov.rs/EnergetskiPasosi.aspx [datum pristupa 14.08.2022.].
[10] The official web site of the european statistics – eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home [datum pristupa 11.10.2022.].
Objavljeno
2023-03-04