SERVIS ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZAMA U NAUČNIM RADOVIMA

  • Nikola Blesić
Ključne reči: Elasticsearch, plagijarizam, naučni radovi

Apstrakt

U radu je predstavljena arhitektura i implementacija servisa za detekciju plagijata u naučnim radovima. Servis upoređuje sumnjiv dokument sa referentnom kolekcijom koja predstavlja skup dokumenata za koje se pretpostavlja da su originali. Takođe, u radu je predstavljeno prethodno istraživanje koje se odnosi na višeslojnu veb aplikaciju za prijavu i evidenciju radova, kao i potrebne izmene kako bi se izvršila integracija ova dva servisa. Na kraju rada predstavljeni su rezultati rada servisa.

Reference

[1] Kara Ronai, „Plagiarism Defined? A multiple case study analysis of institutional definitions.“, 2020.
[2] Ugo Chidera Chinedu, Dr. Charles Ikerionwu, Engr. Obi Nwokonkwo, „Plagiarism Detection Systems“ , 2021.
[3] Plagiarism, url: https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[4] El Mostafa Hambi, Faouzia Benabbou, „A systems for Ideas Plagiarism Detection: State of art and proposed approach“, 2022.
[5] Content similarity detection, url: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_similarity_detection [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[6] Dragan Ivanović, Branko Milosavljević, „Upravljanje digitalnim dokumentima“, 2015.
[7] Haoda Huang, Benyu Zhang, „Text indexing and Retrieval. Encyclopedia of Database Systems“, 2009.
[8] Java (programming language), url: https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[9] Spring Framework, url: https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[10] What is Elasticsearch?, url: https://www.elastic.co/what-is/elasticsearch [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[11] Elasticsearch, url: https://blog.imi.pmf.kg.ac.rs/elasticsearch/ [Poslednji pristup: 30.1.2023.]
[12] Nikola Blesić, „Višeslojna veb aplikacija za prijavu i evidenciju diplomskih radova“, 2021.
Objavljeno
2023-07-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo