PROCJENA STANJA I SANACIJA PROIZVODNE HALE U SKLOPU FABRIKE ŠEĆERA U CRVENKI SA ASPEKTA TRAJNOSTI I PROMENE NAMENE

  • Dejan Šipovac
Ključne reči: procjena stanja, defekti, oštećenja, sanacija, požari u industrijskim objektima

Apstrakt

Rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu su opisani požari u industrijskim objektima: uzroci požara, neki od najvećih požara, zakonska regulativa za zaštitu od požara. U praktičnom dijelu urađena je procjena stanja konstrukcije hale u sklopu fabrike „Crvenka“. Kako bi se utvrdio stepen oštećenja i dao prijedlog sanacionih radova, sproveden je detaljan vizuelni pregled svih dostupnih elemenata konstrukcije. Zaključeno je da na AB i zidanim elementima postoje brojni defekti i oštećenja. Na osnovu analize registrovanih defekata i oštećenja dat je prijedlog sanacionih radova u cilju povećanja trajnosti konstrukcije hale.

Reference

[1] Graditeljstvo i životna sredina, materijal sa predavanja, Doc. Dr Slobodan Šupić,
[2] Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara (“Sl. Glasnik RS”, broj 1/2018),
[3] Malešev M., Radonjanin V.: “Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija”, skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[4] SRPS EN 206 i serija standarda SRPS EN 1504
Objavljeno
2023-01-09