СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ СОФТВЕРСКИМ КОНТЕЈНЕРИМА

  • Радош Аћимовић
Ključne reči: контејнери, оркестрација, Докер, Кубернетес, AWS

Apstrakt

У овом раду истражени су системи за управљање софтверским контејнерима: историјат њиховог развоја, поређење разних алата уз навођење њихових предности и мана и начина на који се могу заједно користити.

Reference

[1] https://www.netapp.com/devops-solutions/what-are-containers/, последњи приступ: октобар 2022.
[2] https://kompjuteras.com/pojam-virtuelizacije-i-osnovni-termini/, последњи приступ: октобар 2022.
[3] https://www.weave.works/blog/a-practical-guide-to-choosing-between-docker-containers-and-vms, последњи приступ: октобар 2022.
[4] https://blog.aquasec.com/a-brief-history-of-containers-from-1970s-chroot-to-docker-2016, последњи приступ: октобар 2022.
[5] https://developers.redhat.com/blog/2018/02/22/container-terminology-practical-introduction, последњи приступ: октобар 2022.
[6] Mastering Linux Kernel Development, Raghu Bharadwaj, 2017, стр. 99-106
[7] https://man7.org/linux/man-pages/man7/cgroups.7.html, последњи приступ: октобар 2022.
[8] https://medium.com/@knoldus/unionfs-a-file-system-of-a-container-2136cd11a779, последњи приступ: октобар 2022.
[9] https://www.suse.com/c/rancher_blog/introduction-to-container-security/, последњи приступ: октобар 2022.
[10] https://opencontainers.org/about/overview/, последњи приступ: октобар 2022.
[11] https://www.capitalone.com/tech/cloud/container-runtime/, последњи приступ: октобар 2022.
[12] https://www.whizlabs.com/blog/docker-architecture-in-detail/, последњи приступ: октобар 2022.
[13] https://github.com/containers/buildah/blob/main/docs/tutorials/01-intro.md, последњи приступ: октобар 2022.
[14] https://github.com/containers/skopeo, последњи приступ: октобар 2022.
[15] https://github.com/containers/podman, последњи приступ: октобар 2022.
[16] https://www.redhat.com/en/topics/cloud-native-apps/what-is-a-container-registry, последњи приступ: октобар 2022.
[17] https://gabrieltanner.org/blog/docker-compose/, последњи приступ: октобар 2022.
[18] https://phoenixnap.com/kb/podman-compose, последњи приступ: септембар 2022.
[19] https://docs.docker.com/engine/swarm/key-concepts/, последњи приступ: октобар 2022.
[20] https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/, последњи приступ: октобар 2022.
[21] https://medium.com/devops-mojo/kubernetes-objects-resources-overview-introduction-understanding-kubernetes-objects-24d7b47bb018, последњи приступ: октобар 2022.
[22] https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html, последњи приступ: октобар 2022.
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo