MИКРОФРОНТЕНД АПЛИКАЦИЈЕ

  • Никола Мандић
Ključne reči: Веб апликација, React, Микрофронтенд

Apstrakt

У овом раду представљен је развој једне веб апликације, за чију имплементацију се користе концепти микрофронтенд архитектуре. Рад прати комплетан развој једне такве апликације, од постављања структуре и конфигурисања овакве архитектуре, пратећих проблема до континуираног достављања и испоруке једне такве апликације.

Reference

[1] Pavlenko, Andrey, et al. "Micro-frontends: application of microservices to web front-ends." J. Internet Serv. Inf. Secur. 10.2 (2020): 49-66.
[2] Oluwatosin, Haroon Shakirat. "Client-server model." IOSR Journal of Computer Engineering 16.1 (2014): 67-71.
[3] Мирослав Зарић, Микросервиси, https://enastava.ftninformatika.com/courses/257/files/folder/predavanja?preview=112844, Факултет техничких наука, Нови Сад, (Приступљено: 09.2022.)
[4] What are microservices ? Доступно: https://microservices.io/
[5] Yang, Caifang, Chuanchang Liu, and Zhiyuan Su. "Research and application of micro frontends." IOP conference series: materials science and engineering. Vol. 490. No. 6. IOP Publishing, 2019.
[6] Micro-frontends in context, Luca Mezzalira, Доступно: https://increment.com/frontend/micro-frontends-in-context/
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo