UTICAJ DISTRIBUTIVNIH GENERATORA NA REGULACIJU NAPONA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  • Kristina Milić
Ključne reči: Regulacija napona, aktivne distributivne mreže, regulacioni transformatori sa regulacijom pod opterećenjem

Apstrakt

U ovom radu je razmatran problem regulacije napona u distributivnim mrežama (DM) sa distributivnim generatorima (DG). Usled proizvodnje aktivne snage u DM, merenja modula struje i napona samo na sekundaru regulacionog transformatora nisu dovoljna za korektan rad klasičnih automatskih regulatora napona. Za korektnu regulaciju napona aktivnih DM potrebna je modifikacija klasične regulacije napona. U radu su date teoretske osnove o klasičnoj i modifikovanoj regulaciji napona. Njihove mogućnosti analizirane su na primeru jednostavne aktivne DM.

Reference

1. G.Švenda: Specijalizovani softveri u elektroenergetici, skripta sa predavanja iz istoimenog predmeta na master studijama, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2022.
2. V.Strezoski: Sistem regulacije napona distributivnih mreža, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 1997.
3. G.S.Švenda, Z.Simendic, V.Strezoski: Advanced Voltage Control Integrated in DMS, Electrical Power & Energy Sys-tems, Vol. 43, Issue 1, December 2012, pp. 333-343, DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.05.014
4. G.Švenda, I.Krstić, S.Kanjuh, M.Jajčanin: Voltage Improve-ment in Distribution Networks with High Penetration of Electric Vehicles and Renewable Energy Sources; CIRED 2022 workshop on E-mobility and power distribution sys-tems, 2-3 June 2022, Porto, Portugal, Paper No. 1225‚ DOI: 10.1049/icp.2022.0728
5. G.Švenda, Z.Simendić: Adaptive On-Load Tap-Changing Voltage Control for Active Distribution Networks; Electrical Engineering, Vol. 104, April 2022, pp. 1041-1056, DOI: 10.1007/s00202-021-01357-8
6. D.Shirmohammadi, H.W.Hong, A.Semlyen, G.X.Luo: A compensation‐based power flow method for weekly meshed distribution and transmission networks; IEEE Trans. on PS; 1988; Vol.3, pp. 753-762, DOI: 10.1109/59.192932
7. S.Bosančić: Regulacija napona klasične distributivne mreže sa distributivnim generatorom; master rad, FTN, Novi Sad, septembar 2021.
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo