PRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA DISTRIBUTIVNIH MREŽA SA DISTRIBUTIVNIM GENERATORIMA ZASNOVANIM NA UREĐAJIMA ENERGETSKE ELEKTRONIKE

  • Tijana Terzić
  • Luka Strezoski
Ključne reči: Distributivne mreže, Distribuirani energetski resursi, Nesimetrični tokovi snaga

Apstrakt

U radu su prikazane osnovne informa­cije o ponašanju distribuiranih resursa u normalnim reži­mima, a potom i upravljačke strategije koje su korišćene u njima. Cilj je bio proračunati tokove snaga distributivnih mreža sa distributivnim generatorima, pa su se morali uvesti i novi tipovi čvorova.

Reference

[1] Nikola Vojnović, „Proračun tokova snaga neuravno-teženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike“, Novi Sad 2018.
[2] Luka Strezoski, „Modelovanje i fundamentalni proračuni aktivnih distributivnih mreža“, ISBN 978-86-6022-352-6, Izdavač: Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2021 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID); (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
[3] Vladimir Strezoski, „Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema. Tom 1, Elementi“, Novi Sad 2017.
Objavljeno
2023-01-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo