ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН И ИЗБОР ОПРЕМЕ У РАСХЛАДНОЈ СТАНИЦИ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЦЕСНОГ ХЛАЂЕЊА ПРОИЗВОДНИХ МАШИНА

  • Јован Косановић
Ključne reči: Пумпе, цевоводи, хидраулички прорачун, расхладни агрегат, процесно хлађење

Apstrakt

Тема рада јесте хидраулички про­рачун и избор опреме у расхладној станици индус­тријског објекта за потребе процесног хлађења про­изводних машина. Детаљно је описана усвојена опре­ма за припрему расхладног флуида који се користи за хлађење производних машина у погону. На основу усвојених вредности расхладног капацитета и других полазних величина урађен је хидраулички прорачун за два одвојена система хлађења – процесно хлађење машина за брушење и процесно хлађење пећница.

Reference

[1] Расхладни уређаји, Миле Маркоски, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2003. год.
[2] Расхладни уређаји и инсталације – монтажа, пуштање у рад, одржавање и поправке, Стеван Шамшаловић, СМЕИТС, Београд, 2012. год.
[3] Грејање и климатизација, Recknagel, Sprenger, Schramek, Чеперковић, АГМ књига, 2012. год.
[4] Grundfos website, https://www.grundfos.com/rs
Objavljeno
2023-01-04