IMPLEMENTACIJA A* ALGORITMA ZA PRAĆENJE KRETANJA IGRAČA OD STRANE PROTIVNIKA NA PRIMERU ROGUELIKE 2D VIDEO IGRE

  • Nikola Milinković
Ključne reči: Razvoj video igre, dizajn, praćenje kretanja, algoritmi, A*

Apstrakt

Zadatak ovog rada jeste razvijanje roguelike računarske igre, gde su prvobitno istražene osnovne karakteristike ovog žanra, a potom je definisan grafički stil video igre. Definisan je razvoj i funkcio­nisanje A* algoritma za praćenje kretanja kroz razne me­dije i primere, nakon čega je taj isti algoritam implemen­tiran u prethodno spomenutoj video igri. Predstavljeni su problemi karakteristični za ovaj format implementacije, predstavljena je metodologija rešavanja tih istih proble­ma i saveti za izbegavanje istih. Kao rezultat, dobijena je apsolutno funkcionalna video igra koja odgovara oda­branom stilu sa besprekornim A* algoritmom za praćenje kretanja.

Reference

[1] Berlinsko tumačenje roguelike žanra: https://web.archive.org/web/20150920054535/http://www.gamesetwatch.com/2009/12/column_play_the_berlin_interpr.php (datum pristupa 20.08.2022)
[2] A* Search Algorithm: http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.html (datum pristupa: 30.08.2022)
[3] Games with big budgets: https://www.thegamer.com/most-expensive-games-ever-made/ (datum pristupa 20.08.2022)
[4] Roguelike genre: https://happymag.tv/best-roguelike-games/ (datum pristupa 20.08.2022)
Objavljeno
2022-12-08
Sekcija
Animacija u inženjerstvu