RAZVOJ PLANA DIGITALNOG MARKETINGA

  • Jelena Milanović
Ključne reči: digitalni marketing, SOSTAC proces, STP proces, digitalni marketing plan

Apstrakt

Razvoj novih tehnologija i Interneta, ali i njihova primena doveli su do raznih promena kako u svakodnevnom životu ljudi, tako i u poslovanju kompa­nija. Kako bi bile konkurentne na tržištu, kompanije moraju da pronađu načine kako da izgrade odnos sa kupcima, ali i da ih zadrže kao lojalne potrošače. Marketing predstavlja upravo oblast menadžmenta koja je usmerena na potrošače i odnos sa njima. Kako ljudi danas komuniciraju i informišu se najčešće putem Interneta, ali i sve više i na društvenim mrežama, digitalni marketing doživeo je razvoj i sve veću primenu. Predmet istraživanja ovog rada jeste proces kreiranja predloga plana digitalnog marketinga “Risus Ortodoncije” iz Novog Sada, čijom će primenom nastup ove ordinacije na onlajn kanalima komunikacije biti unapređen, ali i dovesti do unapređenja celog poslovanja. U okviru rada kreiran je plan digitalnog marketinga prema SOSTAC procesu. Izvršena je situaciona analiza, a na osnovu rezultata dobijenih u istoj određen je cilj plana, strategija, taktike, način implementacije, ali i kontrola plana.

Reference

[1] P. Kotler and K. L. Keller, Marketing management. 2016.
[2] W. D. Perreault and E. J. (Edmund J. McCarthy, “Basic marketing : a global-managerial approach,” 2002.
[3] P. Kotler, H. Kartajaya, and I. Setiawan, Marketing 4.0. 2016.
[4] D. Chaffey and F. Ellis-Chadwick, Digital Marketing 7th Edition. 2019.
[5] Damian. Ryan, The best digital marketing campaigns in the world II : mastering the art of customer engagement. 2008.
[6] S. Kingsnorth, Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing . 2016. Accessed: Aug. 22, 2022. [Online]. Available: https://b-ok.lat/book/2886086/f1625b
[7] S. Dibb and L. Simkin, “Targeting, Segments and Positioning,” International Journal of Retail & Distribution Management, 1991.
[8] D. Chaffey and P. Smith, Digital Marketing Excellence, 5th Edition. 2017.
[9] P. Smith, SOSTAC (r) Guide to your Perfect Digital Marketing Plan. 2019.
[10] D. Chaffey, “The RACE Framework: A practical digital marketing strategy framework,” 2022. https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/race-a-practical-framework-to-improve-your-digital-marketing/ (accessed Sep. 02, 2022).
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment