MODELOVANJE I SIMULACIJA MODULARNOG PRETVARAČA SA VIŠE NIVOA (MMC) U REALNOM VREMENU KORISTEĆI PREKIDAČKU FUNKCIJU

  • Simiša Simić
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Modularni pretvarаč sa više nivoa, Simulacija sistema, Modelovanje u realnom vremenu

Apstrakt

U radu su objašnjeni neki od osnovnih topologija pretvarača sa više nivoa. Takođe urađen je matematički model ovog pretvarača. Prikazani su načini modelovanja kao i rezultati simulacije modela u realnom vremenu korišćenjem Typhoon HIL uređaja. Prikazana su tri primera primene ovog modela. Prva simulacija pokazuje rad pretvarača priključenog na „jaku“ mrežu. Druga simulacija prikazuje rad pri iznenadnoj promeni potrošnje, a treća pri linearnoj promeni snage potrošača.

Reference

[1] R. Marquardt, A. Lesnicar, J. Hildinger, “Modulares stromrichterkonzept fur netzkupplungsanwendung bei hohen spannungen,” ETG-Fachtagung, Bad Nauheim, Germany, 2002.
[2] P.M. Meshram, V.B. Borghate “A Simplified Nearest level control (NLC) Voltage Balancing Method for Modular Multilevel Converter (MMC)”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol.30, No.1, Jan.2015.
[3] D. Siemaszko, at all, "Evaluation of control and modulation methods for modular multilevel converters," Inter. Power Electronics Conf. (IPEC), pp.746-753, 21-24 June 2010,
[4] G.P. Adam, P. Li, I.A. Gowaid, B.W. Williams, ”Generalized switching function model of modular multilevel converter”, ICIT, Sevilla, 2015.
[5] M. Saeedifard, R. Iravani, “Dynamic Performance of a Modular Multilevel Back-to-Back HVDC System“, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 25, No. 4, Oct. 2010
Objavljeno
2019-03-10
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo