ODRŽIVI SISTEMI U ARHITEKTURI PRIKAZANI PROJEKTOM EKO IMANJA U VRDNIKU

  • Jovana Bogičević
Ključne reči: Arhitektura, samoodrživi sistemi, energetska efikasnost, zelena arhitektura

Apstrakt

Ovaj rad sadrži teorijsko istraživanje pojma održivog razvoja i savremenih održivih sistema u arhitekturi i njihovu primenu na idejno rešenje projekta eko imanja u mestu Vrdnik. Rad se u prvom delu fokusira na teorijske činjenice, zatim se polje širi na istraživanje klimatskih, topografskih i ekoloških uslova samog područja, a zatim, kao završna tačka, sve istražene činjenice primenjene su na sam idejni projekat novih i rekonstrukciju postojećih elemenata na odabranom lokalitetu.

Reference

[1] Busalji, M.: Vrhunski dometi arhitekture, Beograd: Evro Giunti, 2007
[2] Kujundžić, K. doktorska disertacija: Principi održive arhitekture u funkciji valorizacije objekta zdravstvenog turizma na primjeru Igala, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019
[3] Krnjetin, S.: Materijali, Konstrukcije i životna sredina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005
[4] Krnjetin, S.: ,,Graditeljstvo i životna sredina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016
[5] Hootman, T.: Net zero energy design : a guide for commercial architecture, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
[6] Hadžić, V.: Geološka osnova zemljišnog pokrivača Vojvodine, Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 2005
[7] Katić, V.: Atlas vetrova AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008
Objavljeno
2022-12-04