PRIMENA HIBRIDNE MODULARNE ARHITEKTURE U PROCESU REVITALIZACIJE STAMBENOG BLOKA U NOVOM SADU

  • Nataša Đokić
Ključne reči: Hibridna modularna arhitektura, Inovacije, Stambena namena, Modul, Fleksibilnost, Revitalizacija

Apstrakt

Strukturna promena u ekonomskoj dinamici i društvenoj organizaciji u 21.veku proizvela je drugačije navike, želje i ponašanje ljudi. Nove kulturne paradigme duboko modifikuju percepciju o stanovanju i o stambenom ponašanju u velikim gradovima. Teorijski ok­vir za tipološke i tehnološke inovacije usmeren je na pro­jektovanje novih stambenih zgrada koje su sposobne da odgovore na nove potrebe. Cilj za inovacije u građe­vin­skoj tehnologiji jeste hibridizacija modularnih i tradicio­nalnih građevinskih tehnologija, sposobnost zamene kom­ponenti, grupisanje onih koje se mogu replicirati i njihovo efektivno izmeštanje efikasnim načinima. Sposobnost zamene komponenti transformiše zgradu u fleksibilan organizam sposoban da se menja tokom svog životnog ciklusa. Ova dinamika odgovara velikom intenzitetu migracija koje se odvijaju u modernim društvima u veli­kim gradovima. Kao rezultat istraživanja dobijamo meta­dizajn pristup tokom revitalizacije stambenog bloka u Novom Sadu, kako bi se ceo građevinski sistem ponovo shvatio kao proizvod i kao proces.

Reference

[1] Joseph Di Pasquale, “Hybrid Modular Architecute: A Strategic Framework of Building Innovation for Emerging Housing Behaviors in Urban Contexts”, pp. 74-110, Septembar 2016.
[2] Joshua Herndon, “ Mixed – Use Development in Theory and Practice ”, Maj 2011.
[3] https://smartech.gatech.edu/handle/1853/40790
[4]https://issuu.com/jdparchitects/docs/2019_jdp_phd_issuu
Objavljeno
2022-12-03