ANALIZA UTICAJA BOJE NA POVERENJE KORISNIKA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

  • Gala Golubović
  • Sandra Dedijer
Ključne reči: veb dizajn, boja, poverenje, elektronsko bankarstvo

Apstrakt

Tema ovog rada jeste ispitivanje utica­ja boje na poverenje korisnika kada su u pitanju veb saj­tovi u oblasti elektronskog bankarstva. Literatura koja se bavi upotrebom boje u veb dizajnu pokazuje da boja ima značajan uticaj na interakciju kupaca sa veb sajtovima. S obzirom da je boja najvažnija karakteristika veb sajtova, cilj ove studije bio je da se utvrdi odnos između njih u ob­lasti elektronskog bankarstva. Metoda korišćena za istra­živanje ovih odnosa bila je anketa, zasnovana na Liker­tovoj skali.

Reference

[1] Fairchild, M. (2005) Color Appearance Models, John Wiley & Sons, Ltd.
[2] Sharma, A. (2018) Understanding color management, John Wiley & Sons.
[3] Kramer L. (2018) What is web design [Online] Dostupno na: https://99designs.com/blog/web-digital/what-is-web-design/ [Pristupljeno: 08.08.2022]
[4] Sklar, J. (2015) Principles of Web Design, Sixth Edition, Nelson Education, Ltd.
Objavljeno
2022-12-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn