FORMULACIJA OTPADA GENERISANOG TOKOM PROIZVODNJE TETRA-PAK AMBALAŽE

  • Jelena Mališević
  • Savka Z Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Tetra-pak ambalaža, otpad, reciklaža, 3R koncept

Apstrakt

Cilj rada je identifikacija osobina otpada u odabranim fazama proizvodnje tetra-pak ambalaže kako bi se generisani otpad kategorisao u odgovarajuću grupu. Dodatna karakterizacija otpada izvršena je na osnovu parametara C, Q, R, Y i H liste. Kroz 3R koncept utvrđeno je da li je nastali otpad moguće: obnoviti, ponovo upotrebiti, ili reciklirati.

Reference

[1] https://www.grid.uns.ac.rs/storage/download.php?fajl=7fcc48d22804dbbe9b66b607d 51389d4 (pristupljeno u julu 2022.)
[2] I. Vujković, “Polimerna i kombinovana ambalaža”, Novi Sad, POLI izdavaštvo, 1997.
[3] V. Lazić, D. Novaković, “Ambalaža i životna sredina: Monografija”, Novi Sad, FTN izdavaštvo, 2010.
[4] S. Adamović, M. Prica, Á. Szilágyi, N. Kašiković, R. Milošević, B. Banjanin, “Fizičko-mehanička i optička karakterizacija tetra pak ambalaže”, 11th Proceedings of the Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection (ETIKUM 2017), pp. 189-192, Decembar 2017.
[5] S. Petrović, “Proces proizvodnje ambalaže za tečnu hranu”, Novi Sad, FTN izdavaštvo, 2016.
[6] https://www.tetrapak.com/en-rs/about-tetra-pak/local-pages/tetra-pak-u-srbiji (pristupljeno u maju 2022.)
[7] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-kategorijama-ispitivanju-klasifikaciji-otpada.html (pristupljeno u julu 2022.)
Objavljeno
2023-06-08
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn